GY.I.K. – Gyakran ismételt kérdések

A Szaléziak története a www.szaleziak.hu oldalon, a Szalézi Rendházunk és Lelkészségünk története pedig ITT található. Itt pár GY. I. K. -re válaszolunk:

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK a szaléziakkal kapcsolatban

1. Mit jelent az “SDB” rövidítés? Salesiani di Don Bosco = Don Bosco Szaléziak.

2. Mit jelent “Don Bosco Szalézi”-nak lenni? ‘Don Bosco Szalézinak’ lenni azt jelenti, hogy az ember olyan katolikus szerzetesrend tagja lesz, melyben a tagok egész életüket Istennek szentelik a fiatalok, főleg a legszegényebbek és szűkölködők nagylelkű szolgála-ta által. Ezt az életformát az ember a szerzetesi fogadalmak letételével kezdi, közösségben élve, miközben a fiatalokat neveli és evangelizálja Don Bosco példája szerint.

3. Honnan a “Don Bosco Szalézi” név? Bosco Szent Jánostól. – Ő egy XIX. századi rendkívüli olasz szent – akit a fiúk hívtak úgy, hogy DON BOSCO. A “DON” olaszul azt is jelenti: “Áldozópap”. Manapság is így hívjuk őt. Egy szerzetestársaságot alapított, melynek főleg a legszegényebb fiatalok felkarolása a célja. Aztán magához hívta mindazokat, akik úgy döntöttek, hogy követik őt, mint Szaléziak. Ez a név Szalézi Szent Ferenctől ered, aki nagyon népszerű szent Észak-Olaszországban, ahol Don Bosco is született. Ő választotta  Szalézi Szent Ferencet Társasága védőszentjéül, mert azt akarta, hogy minden munkatársa is ennek a szentnek a hiteles emberiességét sugározza.

4. Vannak-e még más “Don Bosco Szaléziak” nevű társulatok? Igen. Szalézi Szent Ferenc, egyházdoktor a Katolikus Egyházban, egy lelkiségi iskolát indított el, melyet rendszerint “Szalézi Lelkiség” gyanánt ismernek el. Vannak csoportok, melyek szerinte élnek és “Szaléziaknak” tekintik magukat. A “Don Bosco Szaléziak” cím csak azokat illeti, akik Szalézi Szent Ferenc lelkiségét Don Bosco stílusa és karizmája szerint élik meg.

5. Milyen a “Don Bosco Szaléziak” törvényes helyzete vagy státusa? A “Don Bosco Szaléziak” nem-jövedelmező szerzetestársaságot alkotnak. Az Olasz Állam polgári célú jogi személynek ismeri el őket, a következő név alatt: “Don Bosco Művek Általános Igazgatósága” – lakhely: Roma, Via della Pisana 1111.

6. A Don Bosco Szaléziak hol vannak jelen a világban és hányan vannak? A Don Bosco Szaléziak a földgolyó 128 országában vannak jelen. A Szaléziak 2009-ben 16.583-an vannak. Ifjúsági téren tevékenykednek több, mint 2.000 intézményben. Frissebb adatok a www.szaleziak.hu honlapon olvashatóak.

7. Mi a Don Bosco Szaléziak célja? A Don Bosco Szaléziak célja röviden így foglalható össze: “Isten szeretetének jelei és hordozói lenni a fiatalok, főleg a legszegényebbek számára”.

8. Hogyan működnek a Don Bosco Szaléziak az ifjúság szolgálatában? Íme egy lista azokról a tervekről, melyeket a Don Bosco Szaléziak az ifjúság javára előmozdítottak a világon: Különböző akadémiai fokozatú iskolák, Földműves iskolák, Kollégiumok, Egyetemek, Oratóriumok és Ifjúsági Központok, Plébániák, Missziók, Ifjúsági Mozgalmak, Könyvkiadók, Tömegtájékoztatási központok, Multimédi-ás művek. Mozi Fórum, Zenés Körök és Színház, Polisport Körök, Grafikus Iskolák, Kiadványok, Nevelési Programok a Békére és a Demokráciára, Kateketikai Központok, Mezőgazdasági Fejlesztési Tervek, Utcagye-rekek Központja, Menhelyek, Rehabilitációs Központok, Pályaválasztási Központok, Kábítószerelvonó Központ, Menekültek Központja, Hivatástisztázó Központ, Volontáriák Központja.

9. Házasodnak-e a szaléziak? Nem. A Don Bosco Szaléziak nem házasodnak. Ők megszentelt életet élnek (a fiatalok java érekében).

10. Mit értünk a “Megszentelt Életen”? A Katolikus Egyházban, a személy az Úrnak szentelheti az életét, egészen szabad döntéssel. Ez az egész életre szóló megszenteltség a következő három nyilvános fogadalom letétele által nyilvánul meg: engedelmes-ség, szegénység, tisztaság.

11. Mit jelent a három fogadalom? A három fogadalom olyan jel, amely által az ember egészen Isten és saját küldetése szolgálatára adja át magát, hogy a világon lehetővé és megvalósíthatóvá tegye a békét, az igazságot, az igazságosságot és a szeretetet. A három fogadalom letételével, a jelölt lemond egynéhány törvényes jogáról, melyet mint emberi lény birtokol – a szabad választásról és elhatározásról, a törvényes tulajdon jogáról (javak), a házasodási jogáról és arról, hogy saját családja legyen.

12. A Szaléziak a fogadalmakat csak egy meghatározott időre teszik? Nem. A megszentelődés az egész életre szól. A katolikus Egyház, mindenképpen, azt követeli, hogy a jelölt a fogadalmakat egy meghatározott időre tegye le, azzal a szándékkal, hogy majd a későbbiek folyamán, örökre Istennek szentelje magát. Ezt az időszakaszt úgy hívják, hogy “ideiglenes fogadalom”, melyet betetőz “az örök fogadalom”, 7 év elmúltával.

13. A modern világban lehetséges még az örökre szóló “Megszentelt Élet”? Biztosan nem könnyű vállalkozás megélni a megszentelt életet, a három fogadalmat, nap mint nap. De mindenképpen lehetséges Isten segítségével és kegyelmével, támaszra találva az állandó imában, a Szentségek vételében és Don Bosco Alapszabályainak a megtartásában. Így élve a közösségben a többi Taggal, akik ugyanazt a fogadalmat tették le, az élet több, mint lehetséges. Az Isten Országáért örömteli lekötöttségben megélt élet ez – és a lekötöttségen túl, valóban egy olyan kaland, melyet érdemes megélni.

14. Az szaléziak mind papok? Nem minden szalézi pap is. A hivatása az, hogy Don Bosco Szalézi legyen, de ezt a hivatást két formában lehet megélni: mint Laikus vagy segítő Testvér, és mint Áldozópap. Ez a két forma egymást kölcsönösen kiegészíti.

15. Mi a szalézi segítő Testvér sajátossága? A laikus szalézi vagy segítő Testvér, akárcsak az áldozópap, szintén leteszi a Szegénység, a Tisztaság, az Engedelmesség fogadalmát. Éli a Közösség életét a többi Szalézi Rendtárssal, és éli ugyanazt a küldetést az ifjúság szolgálatára, miközben életével Krisztust, a jó Pásztort utánozza, és a nevelés terén elsajátítja Don Bosco módszerét. A különbség abban a tényben van, hogy a munkájával ő főleg világias természetű tevékeny-séget folytat. Íme néhány foglalkozási ág, ahol a Szalézi segítő Testvér leginkább kifejti hivatását: Nevelő, Or-vos, Professzor, Agrár mérnök, Fejlesztési Igazgató, Adminisztrátor, Könyvszakértő, Katekista, Cserkész pa-rancsnok, Újságíró, Könyvtáros, Mérnök, Tömegtájékoztatási technikus. Sportedző, Zenész, stb. 2009-as adat szerint a szalézi segítő Testvérek száma a világon: 2221.

16. Milyen sajátossága van a szalézi papnak? Ahogy a segítő testvér rendtárs, úgy a szalézi áldozópap is leteszi a Tisztaság, a Szegénység, az Engedelmesség három fogadalmát. Közösségben él a többi szalézival és az ifjúság szolgála-tának szenteli életét. Lényét hozzáigazítja Krisztusnak, a jó Pásztornak példájához. A nevelés terén Bosco Szent János példáját és karizmáját követi. A segítő testvértől eltérően az áldozópap szent szolgálatának megfelelően kötelezi el magát: hirdeti az Evangéliumot és kiszolgáltatja a szentségeket.

17. Hogyan lesz az ember szalézivá? Miután az ember meggyőződött a saját hivatásáról, ahhoz hogy Don Bosco szalézivá legyen, vállalnia kell néhány egymásután bekövetkező élethelyzetet, melyek:

 • a jelöltség a kezdeti hivatásbeli választás komollyá válása érdekében és a noviciátusra való felkészülésre;
 • a noviciátus (újoncév): ami a szerzetesi élet megtapasztalásának kezdete;
 • a posztnoviciátus: ami segíti a növekedést a hit, kultúra és élet egységesülésében;
 • a gyakorlati idő (tirocinium): ami személyi egységbefoglalásra törekszik a szalézi tevékenységgel való életbevágó és beható szembesítésben;
 • jellegzetes alakulás, fejlődés (formáció): ami teljessé teszi a kezdeti formációt, és amely a papnövendékek részére kihúzódik a papszentelésig;
 • az örökfogadalomra felkészülés időszaka, amely kell, hogy kifejezze a hozzá megkívánt lelki érettséget és végleges elköteleződésre vezet (Ratio 311).

18. Mennyi ideig tart a szalézivá válás folyamata? Kiindulva a jelöltségtől egészen az örökfogadalomig, hogy az ember a Szalézi Társaság Tagjává legyen – kb. 7 év kell. A Szalézi Áldozópap – normális esetben – az örökfogadalom után négy évvel kapja meg a papszentelést.

19. Milyen néhány jel dönthet a szalézi hivatásban? Íme a szalézi hivatás néhány jelentős jele:

 • Nagy vágyakozás Krisztus közeli követésére.
 • Készség, hogy az ember egész életére az Úrnak szentelje magát.
 • Az ifjúság iránti hamisítatlan szeretet és a vágy szolgálni nekik, főleg a legszegényebbeknek.
 • Nagylelkű és önfeláldozó lelkület és akarat az élet nehézségeinek legyőzésére.
 • Képesség közösségben élni, megosztva mindent a Rendtársakkal.
 • Optimista magatartás, alkotó és kezdeményező erő.

20. Mi a legkevesebb követelmény ahhoz, hogy az ember Szalézi legyen? A legkevesebb követelmény ahhoz, hogy valaki szalézi lehessen, a következő:

 • Legyen 18 éves.
 • Legyen katolikus.
 • Középiskoláit elvégezze.
 • Jellemes és egészséges legyen.
 • Vannak még más követelmények, de ezek az illetékes tartományfőnökségtől függenek.

21. És a nők? Lehetnek-e ők is Don Bosco Szaléziak? Nem. De beléphetnek a Nővérek Kongregációjába, amit úgy hívnak: “Segítő Szűz Mária Leányai”. – A jelük: FMA.

22. Kik az FMA-k? Don Bosco és Szent Mária Dominika Mazzarello együtt 1872-ben alapították a “Segítő Szűz Mária Leányai” szerzetesközösséget nők részére. Ők az: FMA-k. Jóllehet külön jogi egységet alkotnak, a Don Bosco Szaléziakkal ugyanabban a lelkiségben, karizmában és küldetésben osztoznak. Sajátos területük a lányok és fiatalok nevelése, főleg a legszegényebbeké. További információt interneten lehet kapni: www.cgfmanet.org

23. És a házasok? Osztozhatnak-e a házasok a szalézi lelkiségben és küldetésben? Igen, megtehetik. Az SDB-n és az FMA-n túl Don Bosco alapított egy egyesületet is, melynek neve: “Szalézi Munkatársak Egyesülete”. Ők mind laikusok, nőtlenek vagy házasok, akik nyilvánosan megígérik, hogy mindennapi életüket a szalézi karizma és lelkiség szerint élik. Mindnyájan arra törekszenek, hogy hűséges katolikusok legyenek és elkötelezetten kövessék a szalézi hivatást. További felvilágosításért forduljanak ide: cooperatori.sdb.org

24. Ha én a szaléziak vagy az FMA volt-növendéke vagyok, részesülhetek-e Don Bosco küldetésében? Don Bosco nagyon szerencsésnek érezte magát, hogy voltnövendékei munkatársai lettek neki a szegény fiatalok iránti küldetésében, miután ezek bekerültek a munka világába. Carlo Gastini voltnövendéknek köszönhető-en, megvalósíthatóvá vált ez a terv. Így született meg a Don Bosco Voltnövendékek (Öregdiákok) Világszövetsége. A Világszövetségnek két ága van: férfi és női. Mindkettő elismert polgári világegyesület. Az Egyesület nyitva áll mind a Szaléziak, mind pedig a Segítő Szűz Mária Leányai voltnövendékei előtt. További információk: exallievi@sdb.org ha szalézi növendék vagy – és g.eramo@tiscalinet.it ha FMA voltnövendék vagy.

25. Lehetek-e megszentelt szalézi és élhetek-e a világban közösségen kívül? Igen. Lehetséges letenni a tisztaság, szegénység és engedelmesség három fogadalmát és élni a saját életet a világban. A nők, akik ezt az életstílust kívánják élni, azokat (Volontarie di Don Bosco = Don Bosco Volontáriák (VDB) néven hívjuk. További információk: www.volontariedonbosco.org A férfiak egyesületének neve: Volontari con Don Bosco = Don Bosco Önkéntesek. További információk: www.volontaricondonbosco.org

26. Ha nem is vagyok katolikus, ugyanúgy részesedhetek-e Don Bosco küldetésében? Ezrével vannak személyek a világon, akik nem katolikusok, mégis közelről közreműködnek Don Boscónak a küldetésében. Néhányan voltnövendékek, akik – akár hivatalosan bejegyzett tagjai a Világszövetségnek, akár nem. Egyesek azért tagok, mert Szalézi Intézetekben dolgoznak, tőlük telhetően meg is tesznek mindent, és szolgálatukért bért kapnak. Mások nagylelkűen áldoznak idejükből, javaikból és talentumaikból, hogy egészségesebb környezetet teremtsenek a fiataloknak azokban az országokban, melyekben maguk is élnek. Mindezek a személyek Don Bosco Barátai. A Don Boscóval való együttműködés küldetésében nyílt felhívás mindazokhoz, akik hisznek az ifjúság nevelésének fejlődésében. Ha el akarod magadat kötelezni ebben a szolgálatban, akkor információért keress kapcsolatot a legközelebbi szalézi Intézettel: 1032 Bp., Bécsi út 175.

27. A világon milyen más csoportok tartoznak a “Szalézi Családba”? 2011 januári adat alapján hivatalosan 28 csoport van a világon, melynek külön helye van a Szalézi Családban. Ide tartoznak az SDB-k, az FMA-k, a Szalézi Munkatársak, és a Voltnövendékek Világszövetségének két ága. Don Bosco karizmája tovább folytatja vonzást ébresztő hatását a jóakaratú személyekben. Van még ezen kívül 27 más csoport, mely szeretne bekerülni a Szalézi Családba. A teljes lista megtalálható ezen a címen: A Szalézi Család Tagjai.